PROGRAMUL DE ADOPPTII CU ROMANIA

CARC colaborează cu ANPDCA ROMANIA pentru Adopții și realizează următoarele activități:

a) transmiterea cererii de adopție internațională însoțită de documentația prevăzută de lege, în cazul persoanelor/familiilor cu reşedinţa obişnuită în Canada aflate intr-una dintre situațiile reglementate de art.52 din Legea nr.273/2004, privind regimul juridic al adopției, republicată, respectiv:

  •  adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este rudă până la gradul al patrulea inclusiv cu copilul adoptabil;
  • adoptatorul sau unul dintre soţii familiei adoptatoare este şi cetăţean român;
  • adoptatorul este soţ al părintelui firesc al copilului a cărui adopție se solicită.

b) primirea notificării transmise în condițiile legii de către Oficiul Român pentru Adopţii cu privire la luarea cererii de adopție internațională în evidența Registrului National de Adoptii sau, după caz, cu privire la necesitatea completării documentaţiei transmise.

c) primirea notificării transmise în condițiile legii de către Oficiul Român pentru Adopţii cu privire la selectarea adoptatorului sau familiei adoptatoare si a raportuluicuprinzând informaţii cu privire la copil. d) comunicarea către Oficiul Român pentru Adopţii a acordului adoptatorului/ familiei adoptatoare cu privire la selecţia realizată în condițiile legii precum și dupa caz, a acordului autoritatii straine competente cu privire la continuarea procedurii de adopţie. e) transmiterea sau dupa caz intocmirea si transmiterea către Oficiul Român pentru Adopţii a rapoartelor trimestriale de monitorizare postadoptie. Condiții impuse de legea română pentru adoptatori și impedimtente la adopție:

Persoanele/familiile care doresc să adopte trebuie:

a) Să fie persoane/familii cu reședința obișnuită în străinătate, cu capacitate deplină de exercițiu, aflate într-una dintre situațiile reglementate de art.52 din Legea nr.273/2004, privind regimul juridic al adopției, republicată

b) Să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul.

c) Să fie: familii (persoane de sex opus căsătorite între ele), sau o persoană necăsătorită, sau poate adopta numai unul dintre soți (situație în care se va depune  o declaraţie a soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii);

d) Să fie atestate ca apte să adopte de către autoritățile competente străine (atestatul sau alte documente care îl însoțesc trebuie să prevadă în mod expres numărul de copii, vârsta, după caz, sexul şi eventualele nevoi speciale ale copilului la care adoptatorul/familia adoptatoare poate răspunde ).

e) Să se se deplaseze și să locuiască efectiv pe teritoriul României pentru o perioadă de minim 30 de zile, în scopul relaționării cu copilul pe care urmează să îl adopte, înainte de încuviințarea adopției internaționale de către instanța judecătorească.

f) Să asigure însoțirea adoptatului pentru deplasarea din România în statul în care adoptatorul sau familia adoptatoare are reşedinţa obişnuită, în condiţii de siguranţă corespunzătoare nevoilor adoptatului, după ce hotărârea de încuviinţare a adopţiei este irevocabilă.

Nu pot adopta persoanele care:

a) Au boli psihice sau handicap mintal

b) Au fost condamnate definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri nu poate adopta.

c) Sunt decăzute din drepturile părinteşti copil sau au un copil care beneficiază de o măsură de protecţie specială

d) Interdicţia de a adopta  se aplică şi persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soţi se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute lit.a, b, sau c.

Aspecte referitoare la copiii din România eligibili pentru adopția internațională:

Pot fi adoptați internațional copiii care au avut statutul juridic de copii adoptabili pentru o perioadă de cel puțin 2 ani și nu s-a realizat o adopție internă.

Astfel, vârsta copiilor eligibili pentru adopția internațională este de cel puțin 3 ani.

Condiția referitoare la statutul juridic de copil adoptabil pentru o perioadă de cel puțin 2 ani nu se aplică în situația în care adoptatorul este rudă până la gradul al IV lea cu copilul sau soț al părintelui copilului.

Rudele până la gradul al IV lea inclusiv cu copilul au prioritate la adopția acestuia în raport cu alte familii/persoane, însă rudele aflate în România au prioritate în raport cu rudele aflate în străinătate.

Raportul cu privire la copil, pe care Oficiul îl transmite organismului privat străin, pentru a-l prezenta adoptatorilor, este însoțit de fotografii recente ale copilului și cuprinde informaţii cu privire la copil, în care este evidenţiat istoricul personal şi medical, nivelul de dezvoltare a acestuia, particularităţile şi, după caz, nevoile speciale, precum şi potenţialul de recuperare al copilului. În cadrul raportului este precizată şi opinia copilului cu privire la adopţia internaţională, exprimată în funcţie de gradul său de maturitate şi dezvoltare.

Find more New Mercurials and Yellow Mercurial Superfly,know more here.